ПРАВНИ УСЛУГИ И СОВЕТУВАЊЕ

 • Комплет регистрација на нова фирма или подружница до Централен регистер и до сите други институции , како и помош при отварање на сметки во банка; • Сите измени по барање на клиентот, поврзани со регистрацијата на фирмата и подружницата;
 • Преставување на клиентот пред суд по разни основи и барање на клиентот;
 • Изработка и поднесување опомени,тужби до надлежни органи за подмирување на долгови;
 • Одлуки и останати интерни документи кои повлекуваат книжење;
 • Авторски договор;
 • Пријава/Одјава на вработени;
 • Изјава за престанок на работен однос;
 • Договор на дело;
 • Решение за годишен одмор;
 • Други правни акти, како и други адвокатски услуги по барање на клиентот;

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

 • Изработка на разни извештаи за Завод за статистика;

ДРУГИ УСЛУГИ

 • Изработка на разни Бизнис планови по барање на клиентот;
 • Изработка на разни извештаи за други јавни институции;
 • Изработка на разни специфични финансиски извештаи по барање на клиентот;
 • Други финансиски и правни услуги по барање на клиентот;