ФИНАНСИСКО КНИГОВОДСТВО

 • Евиденција на основни средства;
 • Книжење влезни фактури;
 • Излезни фактури;
 • Девизни фактури;
 • Денарски изводи;
 • Девизни изводи и девизна евиденција;
 • Пресметка на амортизација;
 • Книжење на банкарски картички;
 • Изготвување на документ за  асигнација,  цесија, и компензација;

МАТЕРИЈАЛНО КНИГОВОДСТВО

 • Изработка на приемни листови во трговија;
 • Материјална евиденција на артикли;
 • Извештаи од материјално работење;
 • Пописи со сите пропратни документи;
 • Производство со работни налози;

ПЛАТА                                                    

 •  Книжење на плата, бонуси, регрес за годишен одмор и менаџерски надоместоци;

БЛАГАЈНА

 • Евиденција на дневен пазар и други примања;
 • Евиденција на патни налози;
 • Евиденција на разни трошковни сметки;

ЗАВРШНА СМЕТКА

 • Изработка и електронско поднесување на завршна сметка со целосна пропратна документација и известувања до ЦРМ за дуќани, претпријатија мали и големи, акционерски друштва,  непрофитни организации и  буџетари; 

ТРГОВСКИ КНИГИ

 • Евиденција во трговијата на мало – ЕТ;
 • Евиденција во трговијата на услуги – ЕТУ;
 • Приемен лист за трговија – ПЛТ;

КНИГОВОДСТВО НА ДУЌАНИ

 • Евиденција на Книга за приходи и расходи;
 • Евиденција на Книга за трансакциона сметка;
 • Евиденција на Книга за извршени услуги;
 • Евиденција на Книга за угостителство;
 • Евиденција на Книга за дневен пазар;

КНИГОВОДСТВО НА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Комплетна евиденција на документацијата

КНИГОВОДСТВО НА БУЏЕТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Комплетна евиденција на документацијата;

КНИГОВОДСТВО НА ПРОЕКТИ НА ИПА, ИПАРД, ИФАД И СВЕТСКА БАНКА

 • Комплетна евиденција на документацијата во странска валута по посебни методи и барања на донаторот;
 • Комплет известувања според потребите и барањата на донаторот;
 • Избор и прилагодување  на соодветен двовалутен софтвер;
 • Изработка на финансиски Мануел за работа и обука на вработените за имплементирање на истиот;
 • Помош при акредитацијата на Проектот;