ДАНОЧНИ УСЛУГИ

 • Даночни услуги за правни и физички лица
 • Аконтации за данок на добивка;
 • Електронска пресметка персонален данок за приход и данок (е-ПДД);
 • Пресметка на даноци и нивно поднесување до Управата за приходи (ДДВ, ДБ, ПДД);
 • Изработка и електронско поднесување на даночни пријави до УЈП;  
 • Даночно советување;

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА

 • Припрема на месечна пресметка на плата и придонеси за вработените;
 • Дополнителни примања од работен однос по основ на деловната успешност на работодавачот;
 • Надоместок на плата (боледување, отсуство од работа поради користење на годишен одмор и сл.);
 • Пресметка на регрес и други додатоци што им следуваат на вработените;
 • Платен список за сите вработени и поединечно по вработен;
 • Потврди за платени даноци и придонеси; Confirmations of paid taxes and contributions;
 • Пријава/Одјава на работен однос во АВРМ и ФЗОМ;
 • Евиденција за вработените;
 • Договор за вработување;
 • Советување во врска со платите;

НАДЗОР И СОВЕТУВАЊЕ НА КЛИЕНТИ СО СОПСТВЕНО КНИГОВОДСТВО

 • Постојана проверка на комплетното книговодсво, како и исправање на грешките;
 • Континуирано советување на вработенитекако да се прокнижи и постапи во дадени ситуации;
 • Помош или изработка на ДДВ декларации и завршни пресметки;
 • Останати работи по барање на клиентот;

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО НБРМ

 • Изработка на КИПО за должничко доверителски односи на клиентот со  странство;
 • Изработка на ВС 11 и 22 за капиталот на клиентот;
 • Изработка на сите обрасци врзани сокредитните работи на клиентот со странство;
 • Изработка на останати обрасци потребни за НБРМ;

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

 • Изработка на сите барања и потврди по разни даночни основи по барање на клиентот;
 • Изработка на сите известувања по разни даночни основи по барање на клиентот;