ДРУГИ УСЛУГИ

ПРАВНИ УСЛУГИ И СОВЕТУВАЊЕ

 • Комплет регистрација на нова фирма или подружница до Централен регистер и до сите други институции , како и помош при отварање на сметки во банка; • Сите измени по барање на клиентот, поврзани со регистрацијата на фирмата и подружницата;
 • Преставување на клиентот пред суд по разни основи и барање на клиентот;
 • Изработка и поднесување опомени,тужби до надлежни органи за подмирување на долгови;
 • Одлуки и останати интерни документи кои повлекуваат книжење;
 • Авторски договор;
 • Пријава/Одјава на вработени;
 • Изјава за престанок на работен однос;
 • Договор на дело;
 • Решение за годишен одмор;
 • Други правни акти, како и други адвокатски услуги по барање на клиентот;

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

 • Изработка на разни извештаи за Завод за статистика;

ДРУГИ УСЛУГИ

 • Изработка на разни Бизнис планови по барање на клиентот;
 • Изработка на разни извештаи за други јавни институции;
 • Изработка на разни специфични финансиски извештаи по барање на клиентот;
 • Други финансиски и правни услуги по барање на клиентот;

СМЕТКОВОДСТВО

ФИНАНСИСКО КНИГОВОДСТВО

 • Евиденција на основни средства;
 • Книжење влезни фактури;
 • Излезни фактури;
 • Девизни фактури;
 • Денарски изводи;
 • Девизни изводи и девизна евиденција;
 • Пресметка на амортизација;
 • Книжење на банкарски картички;
 • Изготвување на документ за  асигнација,  цесија, и компензација;

МАТЕРИЈАЛНО КНИГОВОДСТВО

 • Изработка на приемни листови во трговија;
 • Материјална евиденција на артикли;
 • Извештаи од материјално работење;
 • Пописи со сите пропратни документи;
 • Производство со работни налози;

ПЛАТА                                                    

 •  Книжење на плата, бонуси, регрес за годишен одмор и менаџерски надоместоци;

БЛАГАЈНА

 • Евиденција на дневен пазар и други примања;
 • Евиденција на патни налози;
 • Евиденција на разни трошковни сметки;

ЗАВРШНА СМЕТКА

 • Изработка и електронско поднесување на завршна сметка со целосна пропратна документација и известувања до ЦРМ за дуќани, претпријатија мали и големи, акционерски друштва,  непрофитни организации и  буџетари; 

ТРГОВСКИ КНИГИ

 • Евиденција во трговијата на мало – ЕТ;
 • Евиденција во трговијата на услуги – ЕТУ;
 • Приемен лист за трговија – ПЛТ;

КНИГОВОДСТВО НА ДУЌАНИ

 • Евиденција на Книга за приходи и расходи;
 • Евиденција на Книга за трансакциона сметка;
 • Евиденција на Книга за извршени услуги;
 • Евиденција на Книга за угостителство;
 • Евиденција на Книга за дневен пазар;

КНИГОВОДСТВО НА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Комплетна евиденција на документацијата

КНИГОВОДСТВО НА БУЏЕТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Комплетна евиденција на документацијата;

КНИГОВОДСТВО НА ПРОЕКТИ НА ИПА, ИПАРД, ИФАД И СВЕТСКА БАНКА

 • Комплетна евиденција на документацијата во странска валута по посебни методи и барања на донаторот;
 • Комплет известувања според потребите и барањата на донаторот;
 • Избор и прилагодување  на соодветен двовалутен софтвер;
 • Изработка на финансиски Мануел за работа и обука на вработените за имплементирање на истиот;
 • Помош при акредитацијата на Проектот;

УСЛУГИ И ИЗВЕСТУВАЊЕ

ДАНОЧНИ УСЛУГИ

 • Даночни услуги за правни и физички лица
 • Аконтации за данок на добивка;
 • Електронска пресметка персонален данок за приход и данок (е-ПДД);
 • Пресметка на даноци и нивно поднесување до Управата за приходи (ДДВ, ДБ, ПДД);
 • Изработка и електронско поднесување на даночни пријави до УЈП;  
 • Даночно советување;

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА

 • Припрема на месечна пресметка на плата и придонеси за вработените;
 • Дополнителни примања од работен однос по основ на деловната успешност на работодавачот;
 • Надоместок на плата (боледување, отсуство од работа поради користење на годишен одмор и сл.);
 • Пресметка на регрес и други додатоци што им следуваат на вработените;
 • Платен список за сите вработени и поединечно по вработен;
 • Потврди за платени даноци и придонеси; Confirmations of paid taxes and contributions;
 • Пријава/Одјава на работен однос во АВРМ и ФЗОМ;
 • Евиденција за вработените;
 • Договор за вработување;
 • Советување во врска со платите;

НАДЗОР И СОВЕТУВАЊЕ НА КЛИЕНТИ СО СОПСТВЕНО КНИГОВОДСТВО

 • Постојана проверка на комплетното книговодсво, како и исправање на грешките;
 • Континуирано советување на вработенитекако да се прокнижи и постапи во дадени ситуации;
 • Помош или изработка на ДДВ декларации и завршни пресметки;
 • Останати работи по барање на клиентот;

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО НБРМ

 • Изработка на КИПО за должничко доверителски односи на клиентот со  странство;
 • Изработка на ВС 11 и 22 за капиталот на клиентот;
 • Изработка на сите обрасци врзани сокредитните работи на клиентот со странство;
 • Изработка на останати обрасци потребни за НБРМ;

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

 • Изработка на сите барања и потврди по разни даночни основи по барање на клиентот;
 • Изработка на сите известувања по разни даночни основи по барање на клиентот;

За Нас

БОРГЕЛ ДООЕЛ е лиценцирана сметководствена компанија со долга традиција. Основана е во 1990 година, денес има 9 вработени лица кои во компанијата рaботат веќе 20-30 години и преставуваат синхронизиран  тим на професионалци за кои нема тајни во дејноста што ја работат. Вработените се овластени ревизори и овластени сметководители, како и адвокат со 30 годишно искуство, кој се грижи за исполнување на сите правни услуги што ги нуди компанијата. 

Денес, благодарение на нашето долгогодишно искуство и посветеност на работата овозможиме голема база на клиенти кои се:

 • Домашни и странски мали и средни претпријатија (со и над 300 вработени);
 • Дуќани;
 • Меѓународни странски корпорации;
 • Акционерски друштва;
 • Невладини организации;
 • Буџетски установи и институции;
 • Владини агенции и здруженија;
 • Проекти на ИПА, ИПАРД, ИФАД и Светска Банка, каде секоја организација има специфично свое барање за водење на сметководството и специфично известување за истото.

Нашите клиенти се од најразлични области и дејности:

 • Градежни компании;
 • Геодетски компании;
 • Производствени компании со различни производствени процеси;
 • Транспортни и шпедитерски компании;
 • Туристички агенции;
 • Компании за трговија на големо и мало;
 • Угостителство;
 • Здравствени организации;
 • Најразлични услужни дејности;

Oсвен услугите за основното сметководство, БОРГЕЛ овозможува и дополнителни консултантски услуги:

 • Консултантски услуги за надзор, финансиско даночен консалтинг, обука, известување и предлог решенија за наши големи клиенти кој имаат сопствено книговодство.
 • Консултантски услуги за избор на финансиски специфичен софтвер кој се користи за нови и постоечки проекти на ИПА, ИПАРД, ИФАД и Светска банка, изработка на финансиски Мануели за работа и обуки на персоналот во рамки на проектот. На ваков начин имаме поставено и акредитирано повеќе Проекти во Македонија и целиот Балкан.
 • Консултански услуги на софтверски куќи за изработка на софтвери во финансискиот дел. Стекнатото знаење и искуство со постојана едукација и посветеност ги користиме за да ги пронајдеме најдобрите решенија за вас.

БОРГЕЛ во моментов е единствен преставник во замјава на “CROWE GLOBAL” која е меѓу првите 10 најдобри консултантски куќи во светот.

Наслов новости 4

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing

Наслов новости 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing

Наслов новости 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing

Наслов новости 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing

OTHER SERVICES

LEGAL SERVICES AND CONSULTING

 • Complete registration of a new company or subsidiary to the Central Registry Office and to all other institutions, as well as assistance in opening bank accounts;
 • All changes at the client’s request, related to the registration of the company and the subsidiary;
 • Representing the client in court on various grounds and upon client’s request;
 • Preparation and submission of warning letters, lawsuits to competent debt collection authorities;
 • Decisions and other internal acts that entail accounting;
 • Copyright contract;
 • Employee registration status application/termination;
 • Statement of employment termination;
 • Deed contract;
 • Decision for annual leave;
 • Other legal acts as well as other lawyer’s services upon client’s request;

STATISTICAL OFFICE REPORTING

 • Preparation of various reports requested by Statistical Office;

OTHER SERVICES

 • Preparation of various Business plans upon client’s request;
 • Preparation of various reports for other public institutions;
 • Preparation of various specific financial reports upon client’s request;
 • Other financial and legal services upon client’s request