ДРУГИ УСЛУГИ

ПРАВНИ УСЛУГИ И СОВЕТУВАЊЕ

 • Комплет регистрација на нова фирма или подружница до Централен регистер и до сите други институции , како и помош при отварање на сметки во банка; • Сите измени по барање на клиентот, поврзани со регистрацијата на фирмата и подружницата;
 • Преставување на клиентот пред суд по разни основи и барање на клиентот;
 • Изработка и поднесување опомени,тужби до надлежни органи за подмирување на долгови;
 • Одлуки и останати интерни документи кои повлекуваат книжење;
 • Авторски договор;
 • Пријава/Одјава на вработени;
 • Изјава за престанок на работен однос;
 • Договор на дело;
 • Решение за годишен одмор;
 • Други правни акти, како и други адвокатски услуги по барање на клиентот;

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

 • Изработка на разни извештаи за Завод за статистика;

ДРУГИ УСЛУГИ

 • Изработка на разни Бизнис планови по барање на клиентот;
 • Изработка на разни извештаи за други јавни институции;
 • Изработка на разни специфични финансиски извештаи по барање на клиентот;
 • Други финансиски и правни услуги по барање на клиентот;

СМЕТКОВОДСТВО

ФИНАНСИСКО КНИГОВОДСТВО

 • Евиденција на основни средства;
 • Книжење влезни фактури;
 • Излезни фактури;
 • Девизни фактури;
 • Денарски изводи;
 • Девизни изводи и девизна евиденција;
 • Пресметка на амортизација;
 • Книжење на банкарски картички;
 • Изготвување на документ за  асигнација,  цесија, и компензација;

МАТЕРИЈАЛНО КНИГОВОДСТВО

 • Изработка на приемни листови во трговија;
 • Материјална евиденција на артикли;
 • Извештаи од материјално работење;
 • Пописи со сите пропратни документи;
 • Производство со работни налози;

ПЛАТА                                                    

 •  Книжење на плата, бонуси, регрес за годишен одмор и менаџерски надоместоци;

БЛАГАЈНА

 • Евиденција на дневен пазар и други примања;
 • Евиденција на патни налози;
 • Евиденција на разни трошковни сметки;

ЗАВРШНА СМЕТКА

 • Изработка и електронско поднесување на завршна сметка со целосна пропратна документација и известувања до ЦРМ за дуќани, претпријатија мали и големи, акционерски друштва,  непрофитни организации и  буџетари; 

ТРГОВСКИ КНИГИ

 • Евиденција во трговијата на мало – ЕТ;
 • Евиденција во трговијата на услуги – ЕТУ;
 • Приемен лист за трговија – ПЛТ;

КНИГОВОДСТВО НА ДУЌАНИ

 • Евиденција на Книга за приходи и расходи;
 • Евиденција на Книга за трансакциона сметка;
 • Евиденција на Книга за извршени услуги;
 • Евиденција на Книга за угостителство;
 • Евиденција на Книга за дневен пазар;

КНИГОВОДСТВО НА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Комплетна евиденција на документацијата

КНИГОВОДСТВО НА БУЏЕТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Комплетна евиденција на документацијата;

КНИГОВОДСТВО НА ПРОЕКТИ НА ИПА, ИПАРД, ИФАД И СВЕТСКА БАНКА

 • Комплетна евиденција на документацијата во странска валута по посебни методи и барања на донаторот;
 • Комплет известувања според потребите и барањата на донаторот;
 • Избор и прилагодување  на соодветен двовалутен софтвер;
 • Изработка на финансиски Мануел за работа и обука на вработените за имплементирање на истиот;
 • Помош при акредитацијата на Проектот;

УСЛУГИ И ИЗВЕСТУВАЊЕ

ДАНОЧНИ УСЛУГИ

 • Даночни услуги за правни и физички лица
 • Аконтации за данок на добивка;
 • Електронска пресметка персонален данок за приход и данок (е-ПДД);
 • Пресметка на даноци и нивно поднесување до Управата за приходи (ДДВ, ДБ, ПДД);
 • Изработка и електронско поднесување на даночни пријави до УЈП;  
 • Даночно советување;

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА

 • Припрема на месечна пресметка на плата и придонеси за вработените;
 • Дополнителни примања од работен однос по основ на деловната успешност на работодавачот;
 • Надоместок на плата (боледување, отсуство од работа поради користење на годишен одмор и сл.);
 • Пресметка на регрес и други додатоци што им следуваат на вработените;
 • Платен список за сите вработени и поединечно по вработен;
 • Потврди за платени даноци и придонеси; Confirmations of paid taxes and contributions;
 • Пријава/Одјава на работен однос во АВРМ и ФЗОМ;
 • Евиденција за вработените;
 • Договор за вработување;
 • Советување во врска со платите;

НАДЗОР И СОВЕТУВАЊЕ НА КЛИЕНТИ СО СОПСТВЕНО КНИГОВОДСТВО

 • Постојана проверка на комплетното книговодсво, како и исправање на грешките;
 • Континуирано советување на вработенитекако да се прокнижи и постапи во дадени ситуации;
 • Помош или изработка на ДДВ декларации и завршни пресметки;
 • Останати работи по барање на клиентот;

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО НБРМ

 • Изработка на КИПО за должничко доверителски односи на клиентот со  странство;
 • Изработка на ВС 11 и 22 за капиталот на клиентот;
 • Изработка на сите обрасци врзани сокредитните работи на клиентот со странство;
 • Изработка на останати обрасци потребни за НБРМ;

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

 • Изработка на сите барања и потврди по разни даночни основи по барање на клиентот;
 • Изработка на сите известувања по разни даночни основи по барање на клиентот;